7.2 vve - inkomsten

Onderwijsachterstandenbeleidsgelden

De verdeelsystematiek voor het onderwijsachterstandenbeleid gaat vanaf 2019 op de schop. Met behulp van een indicator, ontwikkeld door het CBS, wordt een nieuwe verdeelsystematiek voor dit geld ingevoerd. Zo wordt het geld beter verdeeld over het land, waardoor het terechtkomt op de plekken waar de achterstanden het grootst zijn. Voor de gemeente IJsselstein zal dit een verhoging van de inkomsten voor onderwijsachterstanden betekenen.

 

 

Deze verhoging wordt gefaseerd, conform onderstaande tabel, ingevoerd. Enige voorzichtigheid bij het opnemen van de bedragen vanaf 2019 in de begroting is geboden. Door actualisatie van de teldatum kunnen de bedragen nog afwijken. We houden daarom een slag om de arm. Binnen de nieuwe systematiek van de specifieke uitkering (SPUK) mag de gemeente middelen meenemen naar een volgend jaar binnen de looptijd van de SPUK. Aan het eind van de looptijd (in beginsel vier jaar) wordt de SPUK afgerekend, maar in totaal mag maximaal 50% van het budget van het laatste jaar doorgeschoven worden naar de volgende periode. Dit is een wijziging ten opzichte van de huidige systematiek.

2018

2019

2020

2021

2022

€ 325.000

€ 475.219

€ 482.000

€ 488.000

€ 495.000

7.2 vve - uitgaven

Pulse

Pulse biedt voorschoolse educatie aan voor 48 kinderen. Daarnaast verzorgt Pulse de toeleiding naar de voorschool, het ouderprogramma en de stedelijke coördinatie. Pulse verzorgt deze activiteiten voor alle voorscholen en heeft hier de nodige deskundigheid en structuren in opgebouwd.

Voorscholen (kinderopvanginstellingen)

Voor iedere voorschoolse educatieplaats krijgen de voorscholen vanaf 2019 op jaarbasis € 3.500,- per kindplaats. Dit bedrag wordt per 2020 met 2/5 verhoogd, omdat het aantal uren zal toenemen van 10 naar 16 uur.

Omdat de vve bij het voldoen aan de doelgroepcriteria een openeinderegeling is, is niet exact te zeggen hoeveel kindplaatsen jaarlijks ingezet worden. Op basis van ervaringen uit 2017 en 2018 hebben we een inschatting gemaakt. We verwachten vanaf 2019 jaarlijks 75 kindplaatsen nodig te zullen hebben. Hiervan zullen er 48 bij Pulse worden afgenomen en de rest van de kinderen zal op een van de andere voorscholen geplaatst worden, afhankelijk van de keuze van de ouders en de beschikbaarheid van plaatsen.

Puzzelgroep

Op deze groep wordt een regulier vve-programma uitgevoerd, maar zitten minder kinderen én er wordt extra ingezet op observatie en samenwerking met specialisten en overleg met ouders. De puzzelgroepplaatsen worden gefinancierd vanuit de GOAB-middelen, aangevuld met middelen vanuit programma 5.
De puzzelgroep zal als pilot starten (schooljaar 2018/2019). Bij positieve resultaten zal de puzzelgroep vanaf het schooljaar 2019/2020 mogelijk omgezet worden naar een structurele vorm.

Taalvoorziening

In de taalvoorziening krijgen leerlingen met een grote taalachterstand een jaar lang intensief taalonderwijs, zodat zij daarna op hun eigen niveau kunnen functioneren. Taalvoorzieningen zijn er in de groepen 1 tot en met 8. Uit landelijk onderzoek blijkt dit een effectieve manier om leerlingen met ‘latent talent’ verder te brengen. In de gemeente IJsselstein draait op dit moment een pilot voor de taalvoorziening.

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie zal in overleg met de scholen bepaald worden of en zo ja op welke manier de taalvoorziening in schooljaar 2019/2020 vorm zal krijgen en welke (financiële) bijdrage de scholen en de gemeente IJsselstein hiertoe zullen leveren. Een eventuele bijdrage van de gemeente zal altijd een aanvulling zijn op de rijksbekostiging en niet de volledige kosten dekken.

Vroegscholen

De scholen bekostigen hun inzet voor de vroegscholen vanuit de algemene middelen die zij van het rijk ontvangen voor de bekostiging van het onderwijs en voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Vroegscholen zetten op drie onderdelen formatie in voor de uitvoering van het vve-programma:

 • vve-contactpersoon per vroegschoollocatie;
 • uitvoering ouderprogramma;
 • uren inzet onderbouwleerkracht/onderwijsassistent activiteiten in kleine kring.

Inzet bibliotheek voor de doelgroep

Bibliotheek Lek en IJssel heeft verschillende programma’s (bijlage 6) die zorgen voor een betere taalontwikkeling van kinderen. Het inzetten van deze programma’s geeft daarnaast bekendheid aan de bibliotheek, waardoor deze voorziening toegankelijker wordt voor ouders, kinderen en instellingen. Voor 1 februari van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop het programma aanvangt geeft de regiegroep in de vergadering een advies af. Met dit advies kan een officieel subsidieverzoek ingediend worden bij de gemeente tot ten hoogste het gestelde plafond voor de inzet van deze projecten. Verantwoording over de ontvangen subsidie vindt plaats conform de gestelde eisen van de subsidieverordening.

2019

2020

2021

2022 e.v.

Pulse

 • Uitvoering vve (48 kinderen)
 • Ouderprogramma
 • Stedelijke coördinatie
 • Toeleiding

€ 205.416,-

€ 291.816,- excl. index

Verhoging ureneis naar 16 uur.

€ 291.816,-excl. index

€ 291.816,-excl. index

Voorscholen

 • 27 kindplaatsen

€ 94.500,-

€ 151.200,-

excl. evt. index

Verhoging ureneis naar 16 uur.

€ 151.200,-

excl. evt. index

€ 151.200,-

excl. evt. index

Puzzelgroep

 • Speciale groep voor kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben en waarvan nog niet precies duidelijk is wat er met het kind aan de hand is.

€ 24.000,-

€ 24.000,-

Ovb van uitkomst pilot

€ 24.000,-

Ovb van uitkomst pilot

€ 24.000,-

Ovb van uitkomst pilot

Taalvoorziening

 • Het bijscholen van het taalniveau van statushouderskinderen op de reguliere school, maar met een aangepast onderwijsprogramma

€ 31.250,-

€ 75.000,- 

€ 75.000,-

€ 75.000,-

Vroegscholen

 • Uitvoering vroegschoolse educatie

Eigen budget

Eigen budget

Eigen budget

Eigen budget

Ondersteuning projecten bibliotheek voor taalvoorziening

Bibliotheek voor Ukkies, te kiezen uit hun projecten.

€ 10.000,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

Totale kosten

€ 408.916,-

€ 552.016,-

€ 552.016,-

€ 552.016,-

Beschikbare gelden

Onderwijsachterstandenbeleidsgelden

Onderwijsachterstandenbeleidsgelden vorig jaar

Totaal

€ 475.219,- 

€            0,- 

€ 475.219,-

€ 482.000,-             

€ 110.053,- 

€ 592.053,-

€ 488.000,-      

€   40.037,- 

€ 528.037,-

€ 495.000,-        

€            0,- 

€ 495.000,-        

Restant budget*

Dekking sociaal domein (programma 5)

  110.053,- 

€              0,- 

€ 40.037,- 

€          0,- 

€           0,-

€  23.979,- 

€            0,-

€    57.016,-