5.8 Evaluatierapport vve

Jaarlijks wordt door de vve-coördinator van Pulse een rapport gemaakt van de verantwoording die de betrokken partijen naar elkaar hebben afgelegd over ieders inzet in het vve-traject. Hiertoe wordt jaarlijks een inhoudelijke evaluatie gemaakt van het afgelopen schooljaar. Knelpunten en good practises worden benoemd. In dit verslag zijn tevens de monitorings- en evaluatiegegevens van bijlage 2 verwerkt. Op basis van dit verslag kan bijsturing en afstemming plaatsvinden.