5.7 Taalvoorziening voor statushouderskinderen

In het verleden gingen kinderen van statushouders naar taalschool de Mozaïek in Utrecht en bekostigde de gemeente IJsselstein het leerlingenvervoer. Circa 5 jaar geleden zat de Mozaïek vol en konden statushouderskinderen uit omliggende gemeenten daar niet meer terecht. Het gevolg hiervan was dat de scholen in IJsselstein zelf iets moesten regelen. Omdat de meeste gezinnen in IJsselveld-Oost gehuisvest werden, is zo een taalvoorziening op de Paulusschool en later ook op ’t Kasteel ontstaan. Voor dit schooljaar hebben de scholen IJsselstein een plan ingediend, waarbij de leerlingen op een centrale onafhankelijke plaats in IJsselstein opgevangen kunnen worden. Op 13 maart 2018 heeft het college besloten eenmalig een subsidie van maximaal € 75.000 beschikbaar te stellen aan de schooldirecties van IJsselstein, zodat de taalvoorziening in het schooljaar 2018/2019 gecontinueerd kon worden.

 

Op basis van dit plan en de begroting gaat de gemeente met de scholen in overleg om afspraken te maken over het maximaal benodigde bedrag. Dit was op basis van een pilot. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie zal in overleg met de scholen bepaald worden of en zo ja op welke manier de taalvoorziening in schooljaar 2019/2020 vorm zal krijgen en welke (financiële) bijdrage de scholen en de gemeente IJsselstein hiertoe zullen leveren. Een eventuele bijdrage van de gemeente zal altijd een aanvulling zijn op de rijksbekostiging en niet de volledige kosten dekken. Onderwijs aan statushouders gaat in principe om regulier rijksbekostigd onderwijs waarvoor de schoolbesturen van het rijk een vergoeding ontvangen. Veel van de kinderen hebben een “schoolgewicht” waardoor de vergoeding die de scholen ontvangen hoger is dan bij kinderen die dit niet hebben.

Het rijk stelt voor de doelgroep statushouders aan het onderwijs ook extra middelen ter beschikking. Er is een regeling waarbij per groepje van 4 kinderen onder een aantal voorwaarden het onderwijs in aanmerking komt voor éénmalig € 10.000, alsmede een structureel bedrag.