5.6 Vroegscholen

Toeleiding, Spreiding & Plaatsing

Scholen hebben veel vrijheid bij het inrichten van hun vroegschoolse educatie. Ze mogen zelf een programma kiezen voor de vroegschoolse educatie. De verplichte afspraken betreffen alleen de resultaten en niet de weg ernaartoe.

Kinderen van de verschillende voorscholen kunnen doorstromen naar een school naar keuze en de vrijheid van onderwijs is gegarandeerd. Schoolbesturen en gemeente ondersteunen het uitgangspunt dat een kind in principe gaat naar een school in de eigen wijk.

Scholen

Vroegscholen
OBS

‘t Kasteel/ De Torenuil/ De Tandem/ De Trekvogel

PC

De Pijler/ De Brug

RKBS

De Ark/ De Ark van Noach/ Wij-school/ De Opstap/ Nicolaasschool/ Agnesschool/ OLV Fatimaschool

Kwaliteit van vve

Elke vroegschoollocatie heeft een vve-coördinator die o.a. verantwoordelijk is voor het bewaken van de voortgang en kwaliteit van vve. Dit is een onderbouwleerkracht die hiervoor in de normjaartaak gefaciliteerd is. De hoeveelheid uren is afgestemd op het aantal vve-leerlingen per school. De vve-coördinator heeft o.a. tot taak het evalueren en bijstellen van de protocollen, samen met het onderbouwteam en het bewaken dat in de groepen wordt voldaan aan de vve-criteria.

Ouderprogramma

Het betrekken van ouders is een integraal onderdeel van het vve-programma in IJsselstein. Er is een ouderprogramma ontwikkeld dat doorloopt van de voorschool naar vroegschool.

De vroegscholen hanteren verschillende manieren om ouders te betrekken bij de vve:

  • De organisatie van ouderbijeenkomsten gekoppeld aan een thema, al dan niet in samenwerking met Pulse.
  • De ouders het onderwijs aan kinderen met betrekking tot vve te laten bijwonen. Hierbij kan de leerkracht laten zien hoe er omgegaan wordt met voorlezen, verteltafel, stellen van vragen.
  • Ouders bij ieder thema te informeren over het onderwerp en ideeën, liedjes, het doelwoordenoverzicht, etc. mee naar huis te geven.
  • Opvoedingsondersteuning door bijeenkomsten voor ouders organiseren rond pedagogische thema’s.

Deze inzet wordt bekostigd door de scholen zelf. Voor nieuwe ouders wordt minimaal één keer per jaar een voorlichtingsmoment over het programma georganiseerd.

Om te benadrukken dat deelname aan het ouderprogramma niet vrijblijvend is, wordt ouders gevraagd een overeenkomst te ondertekenen. Indien een ouder stelselmatig niet op een ouderbijeenkomst verschijnt, neemt de coördinator ouderprogramma vve, nadat deze ingelicht is door de betreffende school, contact op met de betreffende ouder.