5.4 Voorscholen

Kinderdagverblijf

Houder/eigenaar

Programma

De Klimladder

Pulse

Uk en Puk

’t IJsseldijkje

SKIJ

Uk en Puk

Kinderopvang Purkie

Purkie

Peuterplein

Poortdijk

Pulse

Uk en Puk

’t Singeltje

SKIJ

Uk en Puk

Peuterschool ’t Touwlaantje

SKIJ

Uk en Puk

De Petteflet

Pulse

Uk en Puk

 

 

Voor 2017 werden jaarlijks 64 kindplaatsen op de voorschool bij Pulse ingekocht. In 2017 heeft Pulse 16 kindplaatsen afgestoten aan de kinderopvang. Hierdoor kunnen kinderen die al op een van bovengenoemde kinderopvangcentra zitten, daar blijven als ze vve krijgen. Daarnaast hebben ouders meer keuzevrijheid. Ze kunnen kiezen voor een dagverblijf uit hun buurt of waar ze om een andere reden voorkeur voor hebben. In 2018 zou Pulse nog een groep kunnen afstoten. Echter, dit lijkt tot nog toe niet de voorkeur te hebben. De vve-kinderen hebben daardoor geen garantie om direct geplaatst te worden. Indien de kinderopvang niet direct kan plaatsen, komt het kind op de wachtlijst.

Dit is schadelijk voor de ontwikkeling van het vve-kind. Daarnaast hebben de ontwikkelingen ons ingehaald. Het blijkt wettelijk niet correct om een kind dat voldoet aan de doelgroepdefinitie op de wachtlijst te plaatsen als het aantal ingekochte kindplaatsen gevuld zijn. Ieder kind dat voor vve in aanmerking komt, heeft hier ook recht op. Daardoor zijn er de afgelopen periode meer dan 16 kinderen per jaar op een andere voorschool dan die van Pulse geplaatst.

Voorschoolse educatie

We juichen toe als nog meer kinderopvanginstellingen in IJsselstein voorschoolse educatie gaan aanbieden en zullen jaarlijks uitvragen aan de kinderopvanginstellingen of zij dit willen. Ook blijven we ons inzetten voor het afstoten van een ve-groep bij Pulse van 12 kinderen ten gunste van de kinderopvang. Maar dit kan alleen als er voldoende garantieplaatsen bij de kinderopvang zijn.

Op iedere vve-locatie is per 2020 altijd minimaal één hbo’er aanwezig voor coaching van de ve-medewerkers. Het is belangrijk om te investeren in de kwaliteit van voorschoolse educatie. Dat betekent dat er meer aandacht moet komen voor de pedagogisch medewerkers en het toezicht. We stimuleren daarom meer hbo-geschoolde professionals in de vve. Hbo’ers en mbo’ers kunnen elkaar versterken vanuit hun eigen expertises.

Opbrengstgericht werken

Bij opbrengstgericht werken staan niet de activiteiten, maar de doelen centraal. Opbrengstgericht werken is een werkwijze om het handelen van de pedagogisch medewerkers te verbeteren en te vernieuwen. Zij leren systematisch en doelgericht te werken met gebruik van verzamelde gegevens om zo de ontwikkelingskansen van kinderen maximaal te benutten. Om opbrengstgericht te kunnen werken, moet je een kindvolgsysteem gebruiken. Op dit moment worden kinderen wel gevolgd, maar dit kan beter. De komende beleidsperiode zal gekeken worden hoe dit beter kan.

Ouderprogramma

Uit onderzoek is gebleken dat de resultaten, in positieve zin, van (taal)achterstandsbestrijding bij kinderen significant toenemen indien de aanpak zich ook op de ouders richt. Het betrekken van ouders is daarom integraal onderdeel van het vve-programma in IJsselstein. Er is een ouderprogramma ontwikkeld dat doorloopt van de voorschool naar de vroegschool.
Om te benadrukken dat deelname aan het ouderprogramma niet vrijblijvend is, wordt evenals op de vroegschool, ouders gevraagd een overeenkomst te ondertekenen. Ouders van kinderen op de voorschool en vroegschool zijn verplicht aan het ouderprogramma deel te nemen; minimaal één ouder per gezin (bijlage 5). Als een ouder broertje of zusje al aan de voorschool heeft deelgenomen kan vrijstelling voor het ouderprogramma worden gegeven. Echter wordt in eerste instantie gestimuleerd tot deelname, omdat de inhoud van het ouderprogramma continue vernieuwd wordt. Mocht er sprake zijn van vrijstelling, dan wordt met ouders besproken hoe zij de taalontwikkeling van hun kind stimuleren. Het ouderprogramma wordt uitgevoerd door gastdocenten en leidsters van de vve-locaties en begeleid door de vve-coördinator. Het blijft een uitdaging en opdracht om voor de komende beleidsperiode ouders te bereiken en hen te stimuleren om deel te nemen aan (vernieuwende) ouderactiviteiten op de opvang en thuis en hen te betrekken in de organisatie en uitvoering ervan. Uit onderzoek blijkt dat ‘’ouderbetrokkenheid thuis/educatief partnerschap thuis’’ meer effect op de ontwikkeling van het kind heeft dan andere vormen, zoals meehelpen, meedenken en ouders te informeren. Op dit moment wordt er nieuw ouderbeleid ontwikkeld, waar voorgaande in meegenomen wordt.

Ouderbijdrage

De voorschoolse educatie moet voor ouders laagdrempelig en financieel toegankelijk zijn. In de wet OKE is bepaald dat gemeenten aan ouders van wie de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie, een ouderbijdrage mogen vragen die maximaal de hoogte is van de bijdrage die zij op grond van de Wet kinderopvang zouden betalen voor de kinderopvang. Landelijk wordt steeds vaker niet voor alle ouders het laagste tarief gehanteerd, maar wordt de ouderbijdrage inkomensafhankelijk gemaakt. De vve-instellingen pleiten ervoor om niet met deze trend mee te gaan, omdat:

  • De grootte van de doelgroep die meer moet gaan betalen en de gelden die hierdoor meer gegenereerd kunnen worden, niet opwegen tegen de administratieve lasten die het met zich meebrengt.
  • Dit niet een stimulans is om je kind vve te laten volgen, maar mogelijk zelfs een reden is om niet aan vve te beginnen of het stop te zetten. Het kind wordt hiervan de dupe.
  • We zien deze nota als een preventiemaatregel binnen de jeugdzorg en vinden het ook daarom niet correct om differentiatie in de ouderbijdrage toe te passen.

Wij hebben daarom besloten om voor alle ouders waarvan het kind vve volgt het laagste tarief voor de eigen bijdrage in rekening te brengen en de ouderbijdrage niet inkomensafhankelijk te maken.

Ook dit laagste tarief is niet voor alle ouders op te brengen. Het mag nooit zo zijn dat het kind daardoor geen vve kan volgen. Als ouders aangeven dat zij de kosten niet kunnen betalen, dient de voorschool in overleg te gaan met de ouders om een betalingsregeling aan te gaan of, indien noodzakelijk, de bijdrage kwijt te schelden. De bijdrage is dermate laag dat de kinderopvang hiervoor niet gecompenseerd hoeft te worden.

Overdracht van kindgegevens naar de vroegschool

Eén van de voorwaarden waaraan een effectief vve-programma dient te voldoen is een doorlopend kindvolgsysteem vanaf de start op de voorschool tot 7 jaar. Dit om de doorgaande lijn van de voor- naar vroegschool te waarborgen en om tijdig ontwikkelingsproblemen te signaleren en begeleiden.
Dit betekent:

  • De voorschool hanteert een kindvolgsysteem dat aansluit bij de systemen van de vroegscholen.
  • Bij de doorstroom van voorschool naar vroegschool wordt gewerkt met een universeel overdrachtsformulier op basis van het kindvolgsysteem. Dit formulier wordt aangevuld met eigen observaties, etc.
  • Er worden overdrachtsmomenten gepland tussen de vve-contactpersonen van de voorschool en de leerkrachten van de vroegschool. De termijn van overdracht bij kinderen die extra zorg vragen, vindt tenminste 3 maanden voor de overstap naar de vroegschool plaats, zodat spreiding van deze kinderen, indien mogelijk, kan geschieden over verschillende groepen op de basisschool. Bij de overige kinderen volstaat de termijn van 2 maanden.

Twee keer per jaar organiseert de stedelijk vve-coördinator wijkoverleggen waarin leidsters van de voorschool en leerkrachten van de vroegschool met elkaar spreken over de actuele situatie rondom vve en welke ontwikkelingen mogelijk zijn. De wijkoverleggen zorgen voor een nauwere samenwerking tussen voorschool en vroegschool.