5.3 Doelgroepdefinitie vve

De gemeente IJsselstein hanteert de volgende doelgroepdefinitie:
‘’Voorschoolse educatie is er voor kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar met (risico op) taalachterstand’’.

Omdat dit vrij summier is, blijkt er behoefte aan concretisering van de definitie.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuwe indicator ontwikkeld om het geld beter te verdelen, zodat het geld terecht komt op de plekken waar de achterstanden het grootst zijn. Onderwijsachterstand blijkt genuanceerder te zijn. Wij sluiten ons bij deze indicator aan en hiermee zijn we tot de volgende nieuwe doelgroepdefinitie gekomen:

Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 7 jaar die een (risico op) achterstand in de ontwikkeling hebben en daarnaast voldoen aan minimaal één van onderstaande criteria:

  • Ouder(s) met een te laag opleidingsniveau om de ontwikkeling van het kind voldoende te kunnen stimuleren.
  • Ouder(s) uit een land van herkomst waarbij de culturele afstand te groot is om de ontwikkeling van het kind voldoende te kunnen stimuleren.
  • Ouder(s) die te kort in Nederland wonen om de ontwikkeling van het kind voldoende te kunnen stimuleren.
  • Ouder(s) die door schuldsanering onvoldoende middelen en mogelijkheden hebben om de ontwikkeling van het kind voldoende te kunnen stimuleren.
  • Peuters die om een andere reden voorschoolse educatie nodig hebben. Deze doorverwijzing vindt plaats op geleide van de professionaliteit van de JGZ-medewerker.

De jeugdarts van de JGZ beoordeelt bovenstaande criteria en indiceert het kind voor voorschoolse educatie. Alle peuters die voldoen aan de doelgroepcritieria kunnen direct geplaatst worden op een voorschool; er zijn geen wachtlijsten.
Indien de jeugdarts van mening is dat een kind, dat volgens bovenstaande criteria niet in aanmerking komt voor voorschoolse educatie, toch (ernstige) risico’s loopt in zijn ontwikkeling, wordt aangemeld bij het Jeugdteam.