Visie & uitgangspunten

De visie en uitgangspunten vormen de basis van deze beleidsnota.

2.1 Visie

In onze gemeente krijgt iedere jeugdige de kans zich optimaal te ontwikkelen. Dat is onze ambitie. De voor- en vroegschoolse voorzieningen dragen bij aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en respectvolle omgeving. We vinden het belangrijk dat alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar de kinderopvang bezoeken. Deze voorziening is laagdrempelig, sluit aan bij de vraag van ouders en is ongeacht de achtergrond van ouders – werkend of niet werkend – voor iedereen toegankelijk. Er wordt ingezet op de doorgaande leerlijn naar het basisonderwijs, ouderbetrokkenheid en een optimale stimulering van de taalontwikkeling. De voor- en vroegschoolse voorzieningen hebben een preventieve rol en een signalerings- en ondersteuningsrol voor kinderen en ouders.

 

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand moeten op de voorschool de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om een goede start te kunnen maken op het basisonderwijs. We gaan uit van lokaal maatwerk dat afgestemd is op de wensen en behoeften van peuters en hun ouders. Alle kinderen met een vve-indicatie bezoeken de voorschool.

We streven naar een integrale manier van werken voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar. Op deze manier krijgen kinderen binnen de reguliere voorzieningen de ondersteuning die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierdoor ontstaat er ook meer zicht op het kind en het gezin.

Beleidsnota

voor- en vroegschoolse voorzieningen
2019-2023

Beleidsnota

voor- en vroegschoolse voorzieningen
2019-2023

Beleidsnota

voor- en vroegschoolse voorzieningen
2019-2023